XXII sesja Rady Gminy

Wielkość tekstu:

Po raz pierwszy w 2017 roku spotkała się dziś Rada Gminy Kołobrzeg. Przed rozpoczęciem pracy nad projektami uchwał, przewodniczący Julian Nowicki przedstawił nowego kierownika Posterunku Policji w Dźwirzynie Krzysztofa Grajewskiego oraz Zastępce Komendanta Powiatowej Policji w Kołobrzegu nadkom. Roberta Demidziuka.

Procedowanie rozpoczął natomiast radny Bartosz Góral wnioskiem Klubu Radnych o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej. Radni nie otrzymali bowiem sprawozdania z kontroli, a co za tym idzie nie mieli możliwości zapoznania się z wnioskami oraz podjęcia stosownej uchwały. Wniosek został przegłosowany 9 głosami „za”.

Zastępca Wójta Maciej Bejnarowicz przedstawił zebranym informację na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami. Omówił postępy prac nad rozpoczętymi projektami inwestycyjnymi, oświatowymi i rozwojowymi. Jak zaznaczył dwa największe – budowy ścieżki historycznej w Budzistowie oraz budowy centrum sportów wodnych, wnioski przeszły już ocenę i oczekujemy czy znajdą się na liście rankingowej. Wnioski o dofinansowanie złożono ponadto na szereg innych zadań, między innymi organizację III Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej. Trwają prace nad projektem „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, wdrożeniem współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia dzieci w gminnych szkołach. Jak mówił zastępca wójta – toczą się również uzgodnienia w kwestiach dofinansowań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz  Lokalnych Grup Działania.

Radni podjęli szereg uchwał w sprawie zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej, zbycia oraz nabycia nieruchomości, uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Okolicznościowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Podjęli również decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo, a także sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Karcino, Bogucino, Bogusławiec, Stramnica, Nowogardek, Drzonowo i Sarbia.

Zdecydowano ponadto o dostosowaniu sieci szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg do nowego ustroju szkolnego.

Jak w tym miejscu tłumaczył wójt Włodzimierz Popiołek, od dłuższego czasu trwają rozmowy z dyrekcjami gminnych szkół, a także włodarzami miasta Kołobrzeg i rodzicami uczniów. Interes dzieci i możliwość kontynuowania nauki według dotychczasowego status quo stanowi w tej chwili priorytet. Jak dodał zastępca wójta Maciej Bejnarowicz – wdrażany jest szereg programów mających poszerzyć ofertę gminnych szkół, łącznie z ich profilowaniem, tak aby nieustannie były wypełnione uczniami. Zaznaczył, że administracyjne zmiany obwodów (będące w kompetencji Rady Gminy przy zatwierdzeniu przez kuratora oświaty) nie są wskazane. Decyzja o tym, do której szkoły będzie uczęszczało dziecko, zawsze będzie należała do rodziców.

Po krótkiej przerwie, Klub Radnych Gmina Równych Szans złożył wniosek  do porządku obrad o zmianę składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Klub wnioskował o odwołanie z funkcji przewodniczącego radnego Krzysztofa Chabaja i powołanie na to stanowisko radnego Antoniego Miściura. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie 10  głosami „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”. Obrotowi spraw sprzeciwił się radny Tomasz Szafrański, który złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Tę decyzję radni rozpatrzą na kolejnej sesji.