Elektrownie wiatrowe – studium uwarunkowań i zagospodarowanie przestrzenne gminy

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U z  2016 r., poz. 961) m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy wyznaczyć odległość od elektrowni wiatrowych, która jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). W zależności od wysokości wiatraka może ona wynosić nawet 1500 metrów. Odległość ta wyznacza strefę, której nie mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa.

W ustawie w przepisach przejściowych pozostawiono możliwość uchwalania nowych planów miejscowych przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla miejscowości, które znajdują się obecnie w „strefie wpływu elektrowni wiatrowych”. Niestety dla studium powyższe przepisy przejściowe nie zostały zachowane.

Po wyznaczeniu w studium tzw. „stref wpływu elektrowni wiatrowych” Gmina Kołobrzeg nie będzie mogła w ich granicach przeznaczyć nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową za pomocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plany nie mogą naruszać ustaleń studium. Strefy te całkowicie zablokowałyby możliwość realizowania nowej zabudowy w miejscach, które potencjalnie nadają się pod przeznaczenie je pod zabudowę z funkcją mieszkalną. Na podstawie wykonanych przez Urbanistę analiz widocznym jest, że znaczna część Gminy Kołobrzeg znajduje się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych położonych nie tylko na terenie Gminy Kołobrzeg, ale również na obszarze gmin sąsiednich.

W strefie zakazu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej na podstawie wysokości wiatraków znajdują się miejscowości, dla których obecnie obowiązuje dość wiekowy Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg  Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 r., ogłoszony w Dz. Urz. Wojew. Koszalińskiego Nr 3 z dnia 29.02.1992 r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 ogłoszoną w Dz. Urz. Wojew. Koszalińskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998 r. (tekst jednolity obowiązującego planu).

Urząd Gminy Kołobrzeg, po licznych konsultacjach ze specjalistami, jest zdania, że w tej trudnej sytuacji należy uaktualnić obowiązujący plan ogólny dla obrębów objętych wpływem wiatraków i wyznaczyć w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową w miejscach, które tego wymagają (uzupełnienie plomb, pierzei zabudowy), w zakresie zgodnym z obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Urząd Gminy Kołobrzeg został zmuszony do wstrzymania realizacji nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołobrzeg.